Projekt SENIOŘI

Tento projekt má pomoci vám, seniorům (osobám přijímajícím starobní důchod) vrátit chuť zapojit se do aktivního společenského života. Připravilo jej město Třeboň. Prvním krokem byl vznik pracovní skupiny a následně vznik ankety. Tato anketa nabízela městem dopředu vytipované okruhy aktivit pro seniory, od kterých jsme chtěli vědět, o co by měli nejvíc zájem. Největší zájem byl o kulturní akce, konkrétně o divadlo a koncerty. Další nejžádanější aktivitou byly výlety do okolí. Mezi aktivity s velkým zájmem se probojovaly i činnosti typu kina, jógy, nordic walking, návštěvy bazénu, zdravotního cvičení či počítačového kurzu. V rámci pracovní skupiny jsme začali jednotlivé aktivity připravovat, abyste se jich mohli účastnit. Podmínkou je, že musíte být členy projektu. K tomu potřebujeme mít na Vás telefonní nebo e-mailový kontakt, a tím budete dostávat nabídky na jednotlivé kurzy a aktivity dopředu a budete se na ně moci přihlásit. Členem se můžete stát kdykoliv v průběhu roku.

 

! UPOZORNĚNÍ!

Nově nastavujeme pravidla pro přihlašování na autobusové výlety přes TIC Třeboň. Telefonické rezervace jsou možné maximálně pro 2 osoby na dobu 24 hodin, poté bude místo uvolněno dalším zájemcům.

Tímto krokem chceme nastavit spravedlivé přihlašování pro všechny. Děkujeme za pochopení!


FOTOGALERIE

PŘIPRAVOVANÉ AKCE


 
 
KINO - aktuální program pro seniory zde. Zvýhodněné promítání pro seniory je každé pondělí od 17.00.
  • 1. července - Prázdniny s broučkem
  • 8. července - Back to black
  • 15. července - Maria Montessori
  • 22. července - Django
  • 29. července - Sladký život


 
PRAVIDELNÉ AKTIVITY (není nutné se předem nahlašovat):

 

Na výše uvedené akce je třeba se přihlásit u paní Mgr. Kateřiny Nováčkové (odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň) – tel. 384 342 102 nebo e-mailem senior@mesto-trebon.cz. V případě nepřítomnosti můžete volat podatelnu MěÚ na tel. 384 342 111.

Zde je možné i zažádat o zařazení do evidence, díky které budete dostávat informace o připravovaných aktivitách.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Revitalizace třeboňské Šustovy aleje

Město Třeboň má v plánu akcí realizaci revitalizace Šustovy aleje. V rámci této akce budou provedeny  úpravy odvodnění lokality. Odvodňovací příkopy jsou zanesené a v některých místech, kde jsou nepříznivě situované dřeviny, i zborcené. Příkopy tak již neplní svůj účel a v lokalitě vznikají tůně neodtékající vody. Propustky sjezdů jsou zanesené a také zborcené. Úprava se týká 358 m na levém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku) a 341 m na pravém odvodňovacím příkopu (ve směru toku od mostku přes Opatovickou stoku po polní cestě). V plánu jsou i sadové úpravy zahrnující pokácení některých dřevin včetně odstranění stávajících nevhodně situovaných dřevin, pařezů a náletových křovin v trase odvodňovacích příkopů a v jejich okolí. Po skončení udržovacích prací proběhne výsadba nových stromů v místech navrhovaných a dříve již pokácených dřevin.

Město má na akci zpracovanou projektovou dokumentaci, podle které byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele prací. Vysoutěžen byl dodavatel s nabídkovou cenou ve výši 899 tis. Kč včetně DPH. Dle odhadů předpokládané ceny bylo do rozpočtu alokováno 650 tis. Kč, tudíž bylo nutné položku posílit prostřednictvím rozpočtového opatření o částku 350 tis. Kč, která zahrnuje všechny výdaje včetně zajištění technického dozoru a odborného dozoru pro ochranu dřevin.

Více informací

Třeboň získala dotaci na opravu dalšího seníku na Mokrých lukách

Rada města Třeboně schválila přijetí dotace na projekt Obnova seníku č. 33 na Mokrých lukách z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného na nemovité kulturní památky. Schválením rady tak byla finanční částka ve výši 200 tis. Kč zapojena do rozpočtu města.

Loni bylo odsouhlaseno radou města přijetí daru v podobě seníku od Ing. Jana Kačerovského. Seník se nachází na Mokrých lukách částečně na pozemku města a částečně na pozemku dárce.  Na základě této nabídky byl vypracován geometrický plán, kterým došlo k oddělení části pozemku pro účely nového umístění seníku. Nově oddělený pozemek přímo navazuje na pozemek města. Je to další seník, který je historickou památkou v majetku města. „O památky se v Třeboni staráme a snažíme se využít možnosti dotačních titulů, abychom získali další zdroje pro financování obnov těchto perliček, kterých je na náhrdelníku Třeboně mnoho“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Více informací

V Třeboni pokračuje dotace na obědy pro děti

Třeboňská základní škola Na Sadech se zapojila do dotačního programu „Obědy pro jihočeské děti“, jehož cílem je poskytnutí peněžních prostředků na školní stravování. Dotaci je možné použít výhradně ke kompenzaci příjmů z úplat za školní stravování dětí, žáků a studentů, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci a splňuje podmínky pro poskytnutí podpory dle pravidel dotačního programu.

Jednotlivé částky dotace jsou vypláceny průběžně, a to zpětně na základě přehledové sestavy předložené prostřednictvím portálu Obědy pro jihočeské děti s vykázanými náklady na školní stravování. Rada města schválila přijetí transferu další částky od Jihočeského kraje, který je poskytovatelem dotace. Tentokrát šlo o proplacení částky ve výši 1.438 Kč. Peníze po přijetí budou připsány automaticky základní škole, jejíž je město zřizovatelem, a proto musí peníze z dotace jít přes jeho rozpočet. 

 

Více informací